Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De opdrachtnemer: De Familiezaak Deventer (Praktijk voor Parallel solo Ouderschap is onderdeel van De Familiezaak Deventer).
 • De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan De Familiezaak Deventer de opdracht heeft gegeven enige zaak, werkzaamheden of dienst te leveren.
 • Partijen/cliënten: de natuurlijke of rechtspersonen die een conflict willen oplossen door mediation.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die een opleiding, cursus, training, workshop of lezing volgt.
 • De voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van De Familiezaak Deventer.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door De Familiezaak Deventer, alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen/offertes.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende regelingen moeten apart worden vastgelegd.


Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand indien er overeenstemming is over de opdracht en de prijs van de opdracht en dit schriftelijk is bevestigd. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat er onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat De Familiezaak Deventer met de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang heeft gemaakt.
 3. Indien de overeenkomst op een later tijdstip dan bij aanvang van de eerste werkzaamheden door partijen wordt bevestigd, kan De Familiezaak Deventer ook de contacturen voorafgaand aan de opdrachtbevestiging bij partijen declareren. Indien het niet tot een overeenkomst door partijen komt en de intakeprocedure of mediation dus niet start, zijn de betreffende contacturen voor rekening van De Familiezaak Deventer.
 4. Na inschrijving voor een opleiding, cursus, training of workshop ontvangt de deelnemer een bevestiging van die inschrijving.
 5. De prijzen in de genoemde overeenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Familiezaak Deventer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment geldende wetgeving.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever c.q. deelnemer c.q. elk der partijen/cliënten is verantwoordelijk voor tijdige verstrekking van juiste en volledige gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.


Artikel 5. Verhindering | Annulering

 1. Indien (één van) de partijen een (mediation)sessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en worden honorarium en overige kosten in rekening gebracht.
 2. Annuleringskosten gelden voor iedere deelnemer  aan een opleiding  /scholing / cursus / workshop die zich afmeldt, als volgt:

-       50% van het cursusgeld tussen 3 en 6 weken voor aanvang

-       100% later dan 3 weken voor aanvang.

Restitutie van de helft van het cursusgeld na annulering tussen 3 en 6 weken voor aanvang zal plaatsvinden binnen twee weken na annulering. Vervanging van een verhinderde deelnemer is bij aanvang van de opleiding / cursus in goed onderling overleg mogelijk. Ook is het bij annulering mogelijk om deel te nemen in een volgende cursusgroep van dezelfde aangeboden cursus, indien daar plaats is. Indien er vanuit de opdrachtnemer omstandigheden zijn waardoor de cursus niet kan doorgaan, wordt alle cursisten een voorstel gedaan voor een nieuwe datum. Indien het aanbieden van een nieuwe datum onmogelijk is, wordt aan de desbetreffende cursisten het cursusgeld binnen twee weken gerestitueerd.


Artikel 6. Aansprakelijkheid mediation

 1. De aansprakelijkheid van De Familiezaak Deventer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is en de verzekeraar van de opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Voor schade veroorzaakt door derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 5. Na opzegging door opdrachtgever worden door opdrachtnemer geen gelden gerestitueerd voor reeds geleverde of overeengekomen diensten.


Artikel 7. Betaling

 1. Uiterlijk binnen een maand na de werkzaamheden wordt een factuur naar de opdrachtgever verzonden. De Familiezaak Deventer werkt zo nodig op voorschotbasis. Kosten van derden zoals rechtbankkosten, worden - indien van toepassing - aan de opdrachtgever doorberekend.
 2. Facturen dienen uiterlijk betaald te zijn 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is en de wettelijke rente verschuldigd zal zijn. Voorafgaande aan indiening van de stukken bij de rechtbank, dient aan de lopende betaaltermijnen te zijn voldaan.
 3. Indien de opdrachtnemer genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen, overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten, worden alle hieruit voortvloeiende kosten - evenals alle overige kosten die de opdrachtnemer in rechte heeft moeten maken - in rekening gebracht, ook voor zover deze kosten de gerechtelijke proceskosten bij veroordeling overtreffen.
 4. Uiterlijk zes weken voor aanvang van een opleiding / cursus / workshop ontvangt de deelnemer de factuur. Indien voor aanvang van de cursus niet het volledige factuurbedrag is ontvangen, is de opdrachtnemer gerechtigd de betreffende deelnemer de toegang tot de cursus te ontzeggen. De verplichting tot betaling blijft onverminderd van kracht.
 5. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan de opdrachtnemer haar werkzaamheden weigeren uit te voeren, opschorten of staken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden op deze grond.


Artikel 8. Geschillenbeslechting mediation

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en De Familiezaak Deventer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Als een opdrachtgever/partij ontevreden is over het functioneren van de MfN-register-mediator van De Familiezaak Deventer, dan maakt deze dit direct kenbaar aan de betreffende persoon. Blijft de opdrachtgever/partij hierna ontevreden, dan kan deze (tot 12 maanden) na beëindiging van de mediation een klacht indienen bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), Postbus 21499, 3001 AL Rotterdam. Blijft de opdrachtgever/partij hierna nog ontevreden, dan kan deze - tot zes maanden na beëindiging van de klachtenprocedure - zijn klacht voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM), Postbus 23265, 3001 KG Rotterdam.


Artikel 9. Klachtenregeling scholing & opleiding

Indien een opdrachtgever/deelnemer ontevreden is over een scholing of opleiding van de Praktijk voor Parallel solo Ouderschap, dan maakt deze dit eerst rechtstreeks kenbaar aan de betrokken docent, in eerste instantie mondeling. Het is de intentie van opdrachtnemer om in onderling overleg te komen tot een oplossing.

Mocht dit niet lukken, dan is er de mogelijkheid schriftelijk een klacht in te dienen; dit kan per e-mail aan: info@praktijkparallelouderschap.nl; opdrachtgever/deelnemer krijgt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging van de klacht, welke vertrouwelijk zal worden behandeld.

Opdrachtgever/deelnemer ontvangt binnen zes weken een inhoudelijke schriftelijke reactie op de klacht. De inhoudelijke schriftelijke reactie van de opdrachtnemer omvat mede een voorstel om tot een oplossing van de klacht te komen. De opdrachtnemer zal aldus allereerst alle moeite doen om samen met opdrachtgever/deelnemer het probleem op te lossen.

Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt een onafhankelijke derde ingeschakeld, te weten: mevr. M. van der Pijll onderwijsmediator van MeMo conflictbemiddeling te Hengelo (O) en/of Mevr. D. Veldhuizen (arbeids-)mediator van Anders opgelost te Laren (Gld). De uitspraak van de aangewezen klachtbehandelaar is dan bindend voor De Familiezaak Deventer. Eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld. De klachtenprocedure is voor de opdrachtgever/deelnemer kosteloos.

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en De Familiezaak Deventer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Opdrachtgever/deelnemer heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Opdrachtgever/deelnemer en opdrachtnemer zullen echter pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.