Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De opdrachtnemer: De Familiezaak Deventer. 
 • De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die aan De Familiezaak Deventer de opdracht heeft gegeven enige zaak of dienst te leveren. 
 • Partijen: de natuurlijke of rechtspersonen die een conflict willen oplossen door mediation. 
 • De voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van De Familiezaak Deventer.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door De Familiezaak Deventer, alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alsmede op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen/offertes. 
 2. Van deze voorwaarden afwijkende regelingen moeten apart worden vastgelegd. 
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand indien er overeenstemming is over de opdracht en de prijs van de opdracht en dit schriftelijk is bevestigd. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
 2. Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat er onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat De Familiezaak Deventer met de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang heeft gemaakt. 
 3. Indien de overeenkomst op een later tijdstip dan bij aanvang van de eerste werkzaamheden door partijen wordt bevestigd, kan De Familiezaak Deventer ook de contacturen voorafgaand aan de opdrachtbevestiging bij partijen declareren. Indien het niet tot een overeenkomst door partijen komt en de intakeprocedure of mediation dus niet start, zijn de betreffende contacturen voor rekening van De Familiezaak Deventer.
 4. De prijzen in de genoemde overeenkomst zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De Familiezaak Deventer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment geldende wetgeving. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. De opdrachtgever c.q. elk der partijen is verantwoordelijk voor tijdige verstrekking van juiste en volledige gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. 
 4. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. 

Artikel 5. Verhindering

Indien (één van) de partijen een (mediation)sessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en worden honorarium en overige kosten in rekening gebracht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van De Familiezaak Deventer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. 
 2. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is en de verzekeraar van de opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 3. Voor schade veroorzaakt door derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. 
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. 
 5. Na opzegging door opdrachtgever worden door opdrachtnemer geen gelden gerestitueerd voor reeds geleverde of overeengekomen diensten. 

Artikel 7. Betaling

 1. Uiterlijk binnen een maand na de werkzaamheden wordt een factuur naar de opdrachtgever verzonden. De Familiezaak Deventer werkt zo nodig op voorschotbasis. Kosten van derden zoals rechtbankkosten, worden - indien van toepassing - aan de opdrachtgever doorberekend. 
 2. Facturen dienen uiterlijk betaald te zijn 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is en de wettelijke rente verschuldigd zal zijn. Voorafgaande aan indiening van de stukken bij de rechtbank, dient aan de lopende betaaltermijnen te zijn voldaan. 
 3. Indien de opdrachtnemer genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen, overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten, worden alle hieruit voortvloeiende kosten - evenals alle overige kosten die de opdrachtnemer in rechte heeft moeten maken - in rekening gebracht, ook voor zover deze kosten de gerechtelijke proceskosten bij veroordeling overtreffen. 
 4. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan de opdrachtnemer haar werkzaamheden weigeren uit te voeren, opschorten of staken. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden op deze grond. 

Artikel 8. Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en De Familiezaak Deventer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Als een opdrachtgever/partij ontevreden is over het functioneren van de MfN-register- mediator van De Familiezaak Deventer, dan maakt deze dit direct kenbaar aan de betreffende persoon. Blijft de opdrachtgever/partij hierna ontevreden, dan kan deze (tot 12 maanden) na beëindiging van de mediation een klacht indienen bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), Postbus 21499, 3001 AL Rotterdam. Blijft de opdrachtgever/partij hierna nog ontevreden, dan kan deze - tot zes maanden na beëindiging van de klachtenprocedure - zijn klacht voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM), Postbus 23265, 3001 KG Rotterdam.