1 nov 2017
Deel:

Slim ouderschapsplan

Een ouderschapsplan dat in de praktijk niet werkt veroorzaakt veel leed bij ouders en kinderen.
Een plan dat door ouders onvoldoende werd besproken en/of ruimte laat voor interpretatieverschillen, dat is geen slim plan!

Vage plannen
Vage ouderschapsplannen vinden nogal eens hun oorsprong in het gebruik van gestandaardiseerde teksten, bijvoorbeeld vanaf het internet. Ook ouderschapsplannen die het sluitstuk vormden van een vechtscheiding bevatten wel de (verplichte) algemeenheden, maar geven niet weer wat déze ex-partners van déze kinderen in de toekomst precies willen bereiken als ouders. Een vage formulering als ‘wij gaan respectvol met elkaar om’ is dan vooral een - vaak oprechte - wens.

Smart plan
Elke familiemediator ondervindt hoe smartelijk de gevolgen daarvan kunnen uitpakken voor alle betrokkenen. En vraagt zich af hoe onnodig leed kan worden voorkomen. Ofwel: hoe kom je als mediator met ouders tot een SMART ouderschapsplan? En dan bedoel ik smart als afkorting van Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Een slim of smart geformuleerd plan geeft namelijk richting en inhoud aan het bedoelde respectvolle gedrag.

Maak het Specifiek
Een specifiek ouderschapsplan onderscheidt zich van andere ouderschapsplannen, doordat het kenmerkend is voor déze ouders van déze kinderen. Ouders worden pas ‘eigenaar’ van hun ouderschapsplan als zij zelf gaan bedenken hoe bijvoorbeeld respectvol ouderschap er voor hen persoonlijk uit ziet. Zo komen zij in contact met het verband tussen hun doel (respectvol ouderschap) en het concrete gedrag dat dit van hen vraagt. Dus: waarom doet wie wat, waar en wanneer?

Maak het Meetbaar
Stel dat de ouder door een camera naar de gewenste situatie zou kijken, wat ziet hij/zij dan (precies)? Tracht de concrete gedragingen van een ieder in die situatie zo eenduidig mogelijk boven tafel te krijgen. Door afspraken vervolgens even feitelijk te formuleren wordt het ouderschapsplan ook evalueerbaar. 

Maak het Acceptabel
In mediation – en dus in gesprek – kan bij uitstek duidelijk worden of er draagvlak voor een bepaalde keuze is of dat er een compromis moet worden gevonden. Immers, afspraken moeten voor beide ouders aanvaardbaar zijn: om iets te laten werken, moeten beiden het willen. Dat aanvaarden is ook respect.

Maak het Realistisch
Neem de alledaagse werkelijkheid en gebeurtenissen als uitgangspunt voor het ouderschapsplan, inclusief de belevingswereld van de betrokken kinderen. Door je samen te verplaatsen in het perspectief van de kinderen en door met hen te praten, worden veranderingen ook concreet en haalbaar voor hen.

Maak het Tijdsgebonden
Het is aan de familiemediator ouders te helpen om het hectische hier-en-nu te ontstijgen door samen naar de toekomst te kijken en door te vragen. Wanneer (in de tijd) geldt het bedoelde? Tot wanneer? En daarna? Kan of moet het onderwerp worden geparkeerd voor een toekomstig evaluatiemoment? Een slim ouderschapsplan ontwikkelt zich namelijk in de tijd en wel aan de hand van de ontwikkeling van echte kinderen en ouders. Dat is een kwestie van respect.

Klik hier voor de brochure 'Uit elkaar...en de kinderen dan?' van de rijksoverheid.

Caroline Eggermont                                         
Orthopedagoog/mediator
De Familiezaak Deventer e.o.


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: