21 mrt 2020
Deel:

Wat valt er onder kinderalimentatie

Uitgangspunt is dat de (kinderalimentatie ontvangende) ouder waar het kind hoofdverblijf heeft de ‘vaste lasten’ voldoet. De vaste lasten staan los van waar het kind verblijft en noemt men daarom ook wel 'verblijfsoverstijgende kosten'. Denk hierbij aan kleding, kinderopvangkosten, schoolgeld, contributie voor sport en dergelijke. In de kinderalimentatieberekening wordt er rekening mee gehouden dat de ouder waar het kind hoofdverblijf heeft in aanmerking kan komen voor de hieraan verbonden tegemoetkomingen van overheidswege, zoals de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag.

Bijzondere kosten kinderen

Wanneer op een bepaalde post meer dan gemiddelde kinderkosten worden gemaakt hoeft dat niet meteen te betekenen dat dit gecorrigeerd moet worden, omdat het in de meeste gezinnen gebruikelijk is dat men een hoge kostenpost compenseert door te bezuinigen op een andere post. Correctieposten betreffen uitsluitend kosten die niet of onvoldoende zijn inbegrepen in de standaard tabelbedragen voor de kosten van kinderen en die bovendien niet te compenseren zijn met andere uitgavenposten.

Voorbeelden van kosten die volgens de Expertgroep in aanmerking komen voor correctie zijn de kosten van een gehandicapt kind, kosten van topsport, privélessen en extra hoge schoolgelden en – na aftrek van de kinderopvangtoeslag en de bijdrage van de werkgever – dermate hoge resterende kosten van kinderopvang of oppaskosten dat deze niet gecompenseerd kunnen worden door lagere uitgaven op andere posten.  

Bron:Tremarapport alimentatienormen 2020 | Expertgroep Alimentatie

Recente uitspraak van de rechtbank Den Haag over de betaling van verblijfsoverstijgende kosten

De Familiezaak Deventer

Mediation in familiezaken


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder: