Veelgestelde vragen

De andere partij wijst mediation af, wat nu?

Bij mediation is het belangrijk dat beide partijen willen meedoen. Soms wordt mediation afgewezen uit angst voor het onbekende. Een mediator kan informatie geven over mediation, waardoor het een eerlijke kans krijgt. Soms wil de andere partij na zo’n oriënterend gesprek - telefonisch of persoonlijk - met een mediator toch deelnemen aan mediation.

Wat is een MfN-register mediator?

MfN-register mediator

De titel MfN-register mediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen een mediator die gekwalificeerd en erkend is door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) deze titel mag voeren. De MfN-register mediator van De Familiezaak Deventer staat daarmee voor kwaliteit. De mediator van De Familiezaak Deventer werkt op basis van het Mediation Reglement van de Mediation federatie Nederland (MfN) en op basis van de Gedragsregels voor MfN mediators.

MfN-familie mediator

Een geaccrediteerde familie mediator voltooit daarnaast een opleiding familie en echtscheiding mediation die leidt tot een aantekening personen- en familierecht in het MfN-register. De gespecialiseerde mediator van De Familiezaak Deventer is daarmee gekwalificeerd om gezins- en familieleden professioneel te begeleiden bij het oplossen van (stief-)ouderlijke problemen, familiekwesties en bij een (echt-)scheidingsprocedure of ouderschapsplan. Deze gespecialiseerde mediator beschikt over kennis van en ervaring met alle aspecten van mediation tussen (ex-)partners, (stief-)ouders, gezins- en familieleden en met de psychologische en juridische factoren die daar bij horen.

Hoe verloopt een scheidingsprocedure bij mediation?

Gezamelijk verzoek tot scheiding

Als jullie het in de mediation samen eens zijn geworden over de te maken afspraken in het echtscheidingsconvenant dan is sprake van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. In de afronding van de scheidingsmediation worden het scheidingsconvenant (en het ouderschapsplan) via onze vaste advocaat middels een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank, die in beginsel overeenkomstig jullie gezamenlijk verzoek uitspraak zal doen. Het voordeel van (echt-)scheidingsmediation is dat de procedure bij de rechtbank geheel schriftelijk verloopt en jullie dus niet ter zitting hoeven te verschijnen. Persoonlijk hebben jullie uitsluitend de scheidingsmediator van De Familiezaak Deventer als contactpersoon.
 

Echtscheidingsprocedure en -beschikking

Scheidingsmediation draagt doorgaans bij aan een snellere doorlooptijd van de echtscheidingsprocedure. Zodra de rechter jullie afspraken in het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan overneemt in een zogenaamde echtscheidingsbeschikking is de scheiding uitgesproken. De scheiding is formeel pas definitief op het moment dat de beschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie getrouwd zijn of het geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
 

Ontbinding Geregistreerd Partnerschap & kinderen

Scheidingsmediation is ook een passende vorm om een geregistreerd partnerschap te ontbinden. In emotioneel opzicht is een partnerscheiding evenzeer een scheiding. In formeel opzicht kan het gaan om een gemeenschap van goederen of om partnerschapsvoorwaarden. In beide gevallen kunnen jullie via scheidingsmediation jullie ontbindingsafspraken laten vastleggen in een scheidingsconvenant, zoals dat dient te worden inschreven in de registers van de burgerlijke stand.
 
Anders dan bij een echtscheiding hoeft er bij de beëindiging van een partnerschap via scheidingsmediation geen verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank, tenzij jullie samen minderjarige kinderen hebben. In dat geval wordt er tijdens de scheidingsmediation tevens een ouderschapsplan opgesteld, dat via een verzoekschrift wel (schriftelijk) aan de rechter dient te worden voorgelegd.
 

Wij wonen samen en gaan uit elkaar: kunnen wij ook naar een mediator?

Ontbinding samenlevingsovereenkomst

Het regelen van de gevolgen van het verbreken van een samenlevingscontract kan voordelig en goed via een scheidingsmediator. Middels scheidingsmediation kan stil worden gestaan bij beider persoonlijke en financiële belangen. Met oog voor de emotionele aspecten van jullie uit elkaar gaan, resulteert de scheidingsmediation in een schriftelijke ontbindingsovereenkomst, waarin de gevolgen van de ontbinding van jullie samenlevingsovereenkomst zijn geregeld. Die gevolgen worden bepaald door wat in jullie samenlevingscontract door jullie werd overeengekomen. Voor jullie toekomst is het belangrijk dat de ontbindingsovereenkomst uitsluitsel geeft over de financiële gevolgen van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke woning, inboedel, bankrekeningen en eventuele pensioenrechten of schulden.
 

Ouderschapsplan 

Maar ook informeel samenwonende ouders die uit elkaar gaan staat De Familiezaak Deventer via scheidingsmediation graag terzijde bij kwesties rondom gezag en bij het opstellen van een ouderschapsplan. Jullie kozen voor een informele relatie, maar het hebben van een kind brengt allerlei formaliteiten met zich mee. En bij elke relatiebreuk is het spannend om te bespreken hoe jullie je ouderschap kunnen voortzetten. Het opstellen van jullie ouderschapsplan doe je in scheidingsmediation samen met een onafhankelijke scheidingsmediator. Als je samen het ouderlijk gezag uitoefent is een ouderschapsplan verplicht, maar hoeft niet langs de rechter. Wel vormt jullie ouderschapsplan het uitgangspunt voor de rechter indien zich in de toekomst een meningsverschil of conflict voordoet.
 
Als jullie samen een kind hebben dan doet de vraag of jullie gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben over jullie kind er extra toe als jullie uit elkaar gaan. Als je jouw kind bij de burgerlijke stand hebt erkent, dan heb je de rechten en plichten van de juridische ouder, maar niet automatisch het ouderlijk gezag. Je kunt dit nagaan bij het gezagsregister en het gezag eventueel alsnog aanvragen.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Alle nieuwe afspraken als gevolg van jullie scheiding worden door de mediator van De Familiezaak Deventer opgenomen in een overeenkomst tussen jou en je (ex-)partner, het scheidingsconvenant. Dit (echt-) scheidingsconvenant vormt de basis voor je nieuwe toekomst na een scheiding. De financiële gevolgen van jullie scheiding spelen dan ook een rol in de mediation. De mediator informeert jullie dusdanig dat je tot weloverwogen keuzes kunt komen ten aanzien van de te maken afspraken in jullie scheidingsconvenant. Desgewenst kunnen externe adviseurs worden betrokken bij bepaalde onderdelen van het scheidingsconvenant. 

Echtscheidingsconvenant gemeenschap van goederen

Bij de ontbinding van een gemeenschap van goederen (vóór 01-01-2018 aangegaan) is het scheidingsconvenant gebaseerd op een verdeling van bezittingen en schulden bij helfte. Alleen een erfenis met uitsluitingsclausule en goederen of schulden die op bijzondere wijze aan een persoon zijn verbonden, blijven privé. Voor het overige wordt in het scheidingconvenant onderling verrekend op basis van het gegeven dat beiden 50% toekomt.

Beperkte gemeenschap van goederen vanaf 2018

Bij een nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap vanaf 1 januari 2018 vallen niet meer alle bezittingen en schulden automatisch in de gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen blijven dan privé, evenals bezittingen, schulden of een eigen onderneming van voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap, mits u dit ook kunt aantonen.

Echtscheidingsconvenant huwelijkse voorwaarden

Indien jullie huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden hebben: afhankelijk van wat er in jullie voorwaarden wordt uitgesloten of beperkt, worden bezittingen of schulden in het scheidingsconvenant al dan niet persoonlijk toegeschreven. In geval van een verrekenbeding geeft het scheidingsconvenant weer hoe jullie inkomen en/of vermogen bij scheiding wordt verrekend.

Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

De inhoud van een scheidingsconvenant is afhankelijk van jullie persoonlijke situatie. Bij De Familiezaak Deventer ontvang je van de mediator daarom een checklist, aan de hand waarvan het snel duidelijk wordt wat er bij jullie speelt, bijvoorbeeld:

Huis verkopen, uitkopen of huren

Wat doe je met een eigen huis bij scheiding? En waar krijg je mee te maken als een van beiden na de scheiding de gemeenschappelijke woning en hypotheek over wil nemen, al dan niet via de zogenaamde scheidingsregeling? Hoe dan ook zijn er vaak financiële en fiscale gevolgen en belangrijke vragen ten aanzien van het eigen huis. In geval van een huurhuis zegt het huurcontract doorgaans wat te doen bij scheiding. Schrijf je je in voor een huurwoning, dan kom je na scheiding als alleenstaande (ouder)mogelijk in aanmerking voor huurtoeslag en of urgentie (Woonkeus).

Scheiden en eigen bedrijf 

Eventuele huwelijkse voorwaarden zijn vaak bepalend voor de verdeling van het eigen bedrijf bij scheiding. In het geval van een gemeenschap van goederen valt de waarde van het bedrijf bij een scheiding in de gemeenschap. Zowel bij een eenmanszaak, een V.O.F. en een B.V. spelen er bij scheiding langetermijnbelangen mee ten aanzien van derden als klanten, werknemers, banken en de belastingdienst. In alle gevallen is het zaak om bij een scheiding tot een haalbare regeling ten aanzien van het eigen bedrijf te komen, bijvoorbeeld in samenspraak met de eigen accountant en/of een Financieel Echtscheidingsadviseur (FEA).

Partneralimentatie

Als valt te voorzien dat de ene partner na de scheiding onvoldoende inkomen heeft, kan worden berekend hoeveel draagkracht bij de andere partner resteert om na de scheiding in partneralimentatie te voorzien (nadat een eventuele kinderalimentatie is vastgesteld). Als partners hier van af zien kan de gemeente overigens nog altijd een eventuele bijstandsuitkering verhalen op de onderhoudsplichtige ex-partner. Meer lezen over alimentatie en meer over de veranderingen in de partneralimentatie per januari 2020.

Verdelen van pensioen

Bij een scheiding vraagt het hier-en-nu al je aandacht en dan lijkt je pensioen al gauw van latere zorg. De verdeling van het pensioen bij scheiding is in beginsel wettelijk geregeld via de Wet VPS (Verevening Pensioen bij Scheiding). Als mediator merk ik echter dat partners die kiezen voor scheidingsmediation minder gericht zijn op dat recht en liever uitgaan van wat zij redelijk en passend vinden in hun situatie. Daartoe bespreken we in mediation wat er zoal mogelijk is

Verdelen van bezittingen, schulden, rekeningen en verzekeringen

Het NIBUD biedt een praktische werkwijze voor het verdelen van de inboedel bij scheiding. Maak ook een lijst van (gezamenlijke) rekeningen en noteer het saldo op deze rekeningen op de datum van scheiding. Bepaal wie na de scheiding welke rekeningen houdt, welke rekeningen worden opgeheven en hoe schulden worden verdeeld. Maak een lijst van alle verzekeringen en bepaal per verzekering wat er moet gebeuren als gevolg van de scheiding. 

Wanneer moet je een ouderschapsplan opstellen?

Als jij en je partner uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben, kun je bij een mediator van De Familiezaak te Deventer terecht voor het opstellen van het wettelijk verplichte ouderschapsplan. Dit geldt zowel voor gehuwde en geregistreerde partners als voor samenwonende ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag. Ook de wettelijke onderhoudsplicht van ouders wordt geregeld in het ouderschapsplan. Een ouderschapsplan regelt ook waarover jullie elkaar zullen informeren en over welke belangrijke onderwerpen jullie samen zullen beslissen op langere termijn.

Hoe vertel ik de kinderen dat we gaan scheiden?

Hoe vertellen we onze kinderen dat we gaan scheiden? En wanneer? De meeste ouders vinden dit - begrijpelijk - moeilijk. Hier vindt je tien tips die kunnen helpen bij het praten met de kinderen. Tijdens de scheiding mediation worden kinderen (liefs door de ouders zelf) natuurlijk ook betrokken bij de afspraken die hen aan gaan. Zij komen vaak met goede en originele tips voor de concrete invulling van het ouderschapsplan. Afhankelijk van hun leeftijd en op verzoek van de ouders kunnen kinderen bij De Familiezaak Deventer worden uitgenodigd voor een zgn. kindgesprek. Als kinderen in de gelegenheid worden gesteld om te komen spelen, tekenen of praten, voelen zij zich ook gezien en gehoord in de gevolgen die de gezinsscheiding voor hen heeft.

Hoe moet je een ouderschapsplan opstellen?

Een ouderschapsplan als product dat voldoet aan de wettelijke eisen is vrij eenvoudig op te stellen. Echter, een ouderschapsplan dat ‘werkt’ in de praktijk vraagt om een proces van daadwerkelijk samen bespreken van wat jullie kind nodig heeft, wat je het wilt bieden, hoe dat je dat in de nieuwe situatie gaat doen en hoe jullie elkaar daarbij kunnen aanvullen. Natuurlijk worden ook de wensen en gevoelens van het kind betrokken bij de afspraken in het ouderschapsplan. Desgewenst is er ook een zgn. kindgesprek in het kader van de mediation / het ouderschapsplan. Zo mogelijk voeren ouders echter zelf een zgn. bruggesprek met hun kinderen.

In een ouderschapsplan worden door de mediator alle toekomstige punten van afstemming tussen ouders vastgelegd. Zo kan een ouderschapsplan voorkomen dat leven in twee gezinnen  voor kinderen onnodig verwarrend is. Maar ook voor ouders is het prettig om onafhankelijk van elkaar het eigen leven weer in te kunnen richten aan de hand van het ouderschapsplan. Echter, ouderlijk overleg blijft nodig en de nieuwe manier waarop je dit vorm geeft wordt in mediation besproken en in de het ouderschapsplan vastgelegd.

Wat is het verschil tussen een omgangsregeling en een zorgregeling?

In een omgangsregeling wordt de omgang tussen een ouder zonder gezag en een kind geregeld. We spreken van een zorgregeling (in het ouderschapsplan) als ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag afspreken hoe zij de zorg- en opvoedingstaken onderling verdelen. 

Ook een ouder zonder gezag en een ouder met gezag kunnen overigens gebruik maken van een mediator om in mediation een omgangsregeling en een informatieregeling vast te stellen en om deze door de mediator vast te laten leggen in een vaststellingsovereenkomst.

Hoe dan ook: hoe kom je tot een kindvriendelijke zorg- of omgangsregeling?

Wat betekent co-ouderschap eigenlijk?

Co-ouderschap is een manier om de zorg voor de kinderen te delen. Co-ouderschap betekent dat ouders zeer regelmatig met elkaar (willen) blijven overleggen, omdat zij de zorgtijd en de opvoedtaken ongeveer gelijk verdelen. De kosten die los staan van waar het kind verblijft, worden vaak samen gedragen en verdeeld (in het ouderschapsplan). Over co-ouderschap bestaan overigens de nodige misverstanden

Co-ouderschap versus parallel solo-ouderschap

Als ouders moeizaam communiceren en afstemmen en - al dan niet tijdelijk - behoefte hebben aan wat afstand van elkaar, dan is het mogelijk de ouderlijke communicatie anders (parallel aan elkaar) te organiseren, bijvoorbeeld in de vorm van parallel solo-ouderschap