Scheidingsmediation bij De Familiezaak Deventer

Scheidingsmediation kan jullie helpen om in een moeilijke periode toch samen tot goede afspraken te komen. Een scheiding is meestal zo aangrijpend dat communiceren tijdelijk extra moeilijk kan zijn. Als je desondanks de regie wilt houden over jullie scheiding kun je via scheidingsmediation tot onderlinge afspraken komen, waarbij de scheidingsmediator van De Familiezaak Deventer als neutrale derde jullie communicatie en onderhandelingen ondersteunt. Tijdens de mediation komen stap voor stap de noodzakelijke onderwerpen aan bod en zal de scheidingsmediator jullie ook juridisch informeren. Als je voor scheidingsmediation kiest, bepaal je - zonder tussenkomst van een rechter - zelf en samen wat in jullie situatie de beste afspraken zijn. De scheidingsmediator van De Familiezaak Deventer draagt er zorg voor dat jullie afspraken deugdelijk worden vastgelegd in een scheidingsconvenant.

Echtscheiding

Bij echtscheiding kan het gaan om de beëindiging van de gemeenschap van goederen of van de huwelijkse voorwaarden. Als jullie het via scheidingsmediation samen eens worden over de te maken afspraken in het echtscheidingsconvenant dan spreken we van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding. In de afronding van de scheidingsmediation worden het scheidingsconvenant en het ouderschapsplan via onze vaste advocaat middels een verzoekschrift ingediend bij de rechtbank, die doorgaans overeenkomstig jullie gezamenlijk verzoek uitspraak zal doen. Het voordeel van (echt-)scheidingsmediation is dat de procedure bij de rechtbank geheel schriftelijk verloopt en jullie dus niet ter zitting hoeven te verschijnen. Persoonlijk hebben jullie uitsluitend de scheidingsmediator van De Familiezaak Deventer als contactpersoon.

Echtscheidingsbeschikking

Scheidingsmediation draagt bij aan een snellere doorlooptijd van de echtscheidingsprocedure. Zodra de rechter jullie afspraken in het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan overneemt in een zogenaamde echtscheidingsbeschikking is de scheiding uitgesproken.

Wanneer is een scheiding definitief?

De scheiding na een huwelijk of geregistreerd partnerschap is formeel pas definitief op het moment dat de beschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie getrouwd zijn of het geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.

Scheidingsmediation geregistreerd partnerschap

Scheidingsmediation is een passende vorm om een geregistreerd partnerschap te ontbinden. In emotioneel opzicht is een partnerscheiding evenzeer een scheiding. In formeel opzicht kan het gaan om een gemeenschap van goederen of om partnerschapsvoorwaarden. In beide gevallen kunnen jullie via scheidingsmediation jullie ontbindingsafspraken laten vastleggen in een scheidingsconvenant, zoals dat dient te worden inschreven in de registers van de burgerlijke stand. Anders dan bij een echtscheiding hoeft er bij de beëindiging van een partnerschap via scheidingsmediation geen verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank, tenzij jullie samen minderjarige kinderen hebben. In dat geval wordt er tijdens de scheidingsmediation tevens een ouderschapsplan opgesteld, dat via een verzoekschrift wel (schriftelijk) aan de rechter dient te worden voorgelegd.

Scheidingsmediation samenlevingscontract

Het regelen van de gevolgen van het verbreken van een samenlevingscontract kan voordelig en goed via een scheidingsmediator. Middels scheidingsmediation kan stil worden gestaan bij beider persoonlijke en financiële belangen. Met oog voor de emotionele aspecten van jullie uit elkaar gaan, resulteert de scheidingsmediation in een schriftelijke overeenkomst (scheidingsconvenant), waarin de gevolgen van de ontbinding van jullie samenlevingscontract zijn geregeld.

Scheidingsmediation samenwonende ouders

Ook (informeel) samenwonende ouders die uit elkaar gaan staat De Familiezaak Deventer via scheidingsmediation graag terzijde bij kwesties rondom gezag en bij het opstellen van een ouderschapsplan. Jullie kozen voor een informele relatie, maar het hebben van een kind brengt allerlei formaliteiten met zich mee. En bij elke relatiebreuk is het spannend om te bespreken hoe jullie je ouderschap kunnen voortzetten. Het opstellen van jullie ouderschapsplan doe je in scheidingsmediation samen met een onafhankelijke scheidingsmediator. Een ouderschapsplan is ook in jullie geval verplicht, maar hoeft niet langs de rechter. Wel vormt jullie ouderschapsplan het uitgangspunt voor de rechter indien zich in de toekomst een meningsverschil of conflict voordoet.

Als jullie samen een kind hebben dan doet de vraag of jullie gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben over jullie kind er extra toe als jullie uit elkaar gaan. Als je jouw kind bij de burgerlijke stand hebt erkent, dan heb je de rechten en plichten van de juridische ouder, maar niet automatisch het ouderlijk gezag. Je kunt dit nagaan bij het gezagsregister en het gezag eventueel alsnog aanvragen.
 

Scheidingsmediation ouders

Scheidingsmediation draagt aantoonbaar bij aan een vreedzame scheiding van ouders. Hierdoor kan het gezamenlijke ouderschap na scheidingsmediation beter worden voortgezet. Ouders kiezen doorgaans voor scheidingsmediation bij De Familiezaak Deventer als zij zelf willen bedenken en bepalen op welke wijze zij na de scheiding hun ouderschap willen voortzetten. Zij willen belangrijke beslissingen daarover niet aan de rechter overlaten. In scheidingsmediation worden ouders deskundig geholpen om - ondanks alles - door de ogen van het kind te (blijven) kijken. Lees hier hoe scheidingsmediation bij De Familiezaak Deventer er aan kan bijdragen dat het ouderschapsplan door beide ouders in woord en daad wordt gedragen.
 

Scheidingsmediation & kinderen

Hoe vertel je de kinderen dat jullie gaan scheiden? En wanneer? Hier vindt je tien tips die kunnen helpen bij het praten met de kinderen. Tijdens de scheidingsmediation worden de kinderen natuurlijk ook betrokken bij de afspraken die hen aan gaan. Zij komen vaak met goede en originele tips voor de concrete invulling van het ouderschapsplan. Afhankelijk van hun leeftijd en de situatie kunnen kinderen bij De Familiezaak Deventer worden uitgenodigd voor een zgn. kindgesprek. Als kinderen in de gelegenheid worden gesteld om te komen spelen, tekenen of praten, voelen zij zich ook gezien en gehoord in de gevolgen die de gezinsscheiding voor hen heeft.